هاست معمولی ویندوز

هاست معمولی ویندوز-100مگابایت
 • 100 مگا بایت فضا
 • 20گیگابایت ترافیگ ماهیانه (گیگا بایت)
 • فرانسه محل سرور
 • 79هزارتومان هزینه سالیانه
 • 3.2 Cpu
 • 32G Ram
 • 1/5 Raid
 • Windows server 2016 Os
 • Solidcp Control panel
 • IIS10 Web Server
 • 4,4.5 Dot Net
 • 1 Web Site Number
 • Unlimited Ftp
 • 250Mb Database
 • Unlimited Email
 • Unlimited SubDomain
 • 1Gbit Network Speed
هاست معمولی ویندوز-200مگابایت
 • 200 مگا بایت فضا
 • 50گیگابایت ترافیگ ماهیانه (گیگا بایت)
 • فرانسه محل سرور
 • 129هزارتومان هزینه سالیانه
 • 3.2 Cpu
 • 32G Ram
 • 1/5 Raid
 • Windows server 2016 Os
 • Solidcp Control panel
 • IIS10 Web Server
 • 4,4.5 Dot Net
 • 1 Web Site Number
 • Unlimited Ftp
 • 250Mb Database
 • Unlimited Email
 • Unlimited SubDomain
 • 1Gbit Network Speed
هاست معمولی ویندوز-500مگابایت
 • 500 مگا بایت فضا
 • 60گیگابایت ترافیگ ماهیانه (گیگا بایت)
 • فرانسه محل سرور
 • 189هزارتومان هزینه سالیانه
 • 3.2 Cpu
 • 32G Ram
 • 1/5 Raid
 • Windows server 2016 Os
 • Solidcp Control panel
 • IIS10 Web Server
 • 4,4.5 Dot Net
 • 1 Web Site Number
 • Unlimited Ftp
 • 250Mb Database
 • Unlimited Email
 • Unlimited SubDomain
 • 1Gbit Network Speed